Privacy beleid van de NVVR 'de Wervelkolom'


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de NVVR 'de Wervelkolom'  (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien je lid wordt van de organisatie, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.
 
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten 'de Wervelkolom'
Terborgseweg 4
7038 EW Zeddam
KvK nummer: 40411953
Tel: 088-07 07 210
 
De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via persoonsgegevens@nvvr.nl
 
 
2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel
2.1   In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam
b) adresgegevens
c) geboortedatum
d) telefoonnummer
e) e-mailadres
f) bankrekeningnummer]
g) gegevens inzake gezondheid (globale gegevens aard wervelkolomprobleem voor adviesvragen bij medisch adviseurs)
h) gegevens inzake juridische status (globale gegevens voor adviesvragen bij juridisch adviseur)
 
2.2     De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
 
  1. je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  2. je naam, adresgegevens, telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten en enquêtes;
  3. je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen.
  4. je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de organisatie
 
2.3     Vrijwilligers.
NVVR kan - altijd in samenspraak en na toestemming daartoe - de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van vrijwilligers, samen met de vrijwilligersfunctie, publiceren op de website en/of het ledenblad van NVVR, met als doel om leden te informeren over vrijwilligers die in de verschillende regio’s actief zijn.


2.4 Marketing:
 
E-mailmarketing (opt-out):
de organisatie gebruikt je naam en e-mailadres om je regelmatig haar e-mail nieuwsbrief met informatie over (gelijksoortige) activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de organisatie toe te sturen, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 
E-mailmarketing (opt-in):
Uitsluitend indien je daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie je naam en e-mailadres om je regelmatig haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 
 
Telemarketing
De organisatie gebruikt je naam en telefoonnummer om je telefonisch te benaderen over de beëindiging van je lidmaatschap via een gekwalificeerd callcenter.
 
2.5     De organisatie kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot jou als individu te herleiden.
 
3. Bewaartermijnen
3.1     De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
 
4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Via de functionaris gegevensbescherming kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.
 
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via de ledenadministratie (ledenadministratie@nvvr.nl) kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. de organisatie zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie je verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie (ledenadmninistratie@nvvr.nl). de organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie je hiervan op de hoogte brengen.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop de organisatie je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (persoonsgegevens@nvvr.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie (ledenadministratie@nvvr.nl).
 
6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.
 
 
 
 
 
 
De mensen
Benieuwd naar de mensen achter de vereniging?
Zie ons colofon.