Nieuws

 SER geeft cliënt de positie die hij verdient31-3-2008
De CG-Raad is verheugd over de hoofdlijn van het SER ‘Ontwerpadvies Toekomst AWBZ’. Het zorgaanbod moet niet langer centraal worden gestuurd door verzekeraars en overheid. De AWBZ wordt vraaggestuurd. Cliënten bepalen zelf van wie ze zorg ontvangen en op welke manier. Hiervoor pleit de CG-Raad al jaren.

Grotere keuzevrijheid voor de cliënt is een ontwikkeling die al geruime tijd gaande is, maar nog steeds op veel weerstand stuit. Met het advies steunt de SER deze ontwikkeling. Zo moet het persoonsgebonden budget (PGB) een wettelijk recht worden. Dit sluit aan bij de visie van de CG-Raad.

De CG-Raad vindt het positief dat de SER de ABWZ wil handhaven voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Daarvoor is een duidelijke en objectieve indicatiestelling nodig. De beperkingen van mensen en de daaraan gekoppelde behoefte aan zorg en ondersteuning, moeten het uitgangspunt zijn voor toelating tot de AWBZ. En niet de kunstmatige scheidslijnen op basis van leeftijd, handicap of chronische ziekte. Een goede indicatiestelling kan voorkomen dat chronisch zieken die langdurige zorg nodig hebben, aan de risico’s van de markt worden blootgesteld. Dit punt blijft in het SER-advies onderbelicht.

Verzekeraars en gemeenten
De SER stelt voor om de kortdurende, op herstel gerichte zorg over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De CG-Raad kan zich daar in vinden. Bij het overhevelen van andere vormen van zorg naar de Zvw moeten strenge voorwaarden worden gesteld. Zo moeten de verzekeraars de komende tijd eerst bewijzen dat ze binnen de AWBZ de zorg kunnen leveren waar cliënten behoefte aan hebben. Zo lang dat niet het geval is, is overhevelen van (meer) AWBZ-zorg naar de Zvw onbespreekbaar.

Hetzelfde geldt voor het overhevelen van de activerende en ondersteunende begeleiding naar de gemeenten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeenten moeten eerst nog bewijzen dat ze in staat zijn de Wmo goed uit te voeren. Zo lang daarover geen zekerheid bestaat, is overheveling van AWBZ-onderdelen te riskant.

Eigen bijdragen
Bij hervorming van de AWBZ hoort, volgens de CG-Raad, ook dat er wordt gekeken naar het huidige systeem van eigen bijdragen. Dat doet de SER onvoldoende. Veel mensen hebben nu te maken met een stapeling van eigen bijdragen in de AWBZ, Zvw en de Wmo. Dit onrechtvaardige systeem leidt tot verborgen armoede en belemmert de maatschappelijke participatie. Hiervoor moet snel een oplossing komen.
Nieuwsbrief
E-mail
Nieuwsarchief
Raadpleeg ook ons nieuwsarchief!